English

EGE KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, Ege Kimya'nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir. Tüm çalışanlar Etik Davranış Kuralları’na uymakla yükümlüdürler. Tüm paydaşlardan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir. Etik Davranış Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları’na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

1. Çalışma Kültürü:

Ege Kimya, mal ve hizmet aldığı firmalara iş ortağı gibi yaklaşır, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermez ve yapılan sözleşmelere sadık kalır. Ticari ilişkilerde yükümlülüklerini yapılan sözleşmeler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Ege Kimya'nın iş yapma anlayışında 'doğruluk' ilkesi vazgeçilmezdir. Grup şirketlerinin birbirleriyle, çalışanlarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, ortaklarıyla, hissedarlarıyla ve toplumla olan ilişkileri açıklık ve dürüstlük temelinde sürdürülür.

Ege Kimya, yasalara ve etik kurallara bağlılığının gereği olan yükümlülükleri her koşulda yerine getirir. Dahası, bunların uygulanmasından kendisini sorumlu tutar. Yasaların, yönetmeliklerin, şirket prensiplerinin, etik kuralların ihlali de dahil olmak üzere, kuşku uyandıran konuların açıklığa kavuşturulmasını sağlar.

Müşteri odaklı faaliyet göstermek, Ege Kimya kültürünün önemli bir parçasıdır. Ege Kimya, sahip olduğu müşteri bağlılığının; müşteri ihtiyaçlarına cevap verme yönündeki azminden, etik kurallara bağlılığından ve sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerden kaynaklandığına inanır.

2. Sosyal Sorumluluk Bilinci:

Ege Kimya, sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun sağlık, refah ve mutluluğuna yönelik faaliyetler içerisinde yer almayı bir görev kabul eder.

Ege Kimya, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunur.

Ege Kimya, çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.

Ege Kimya çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve özürlülerin hayatlarına olumlu katkı yapmayı hedefler. Bu konulara duyarlı olduğunu vurgular. Bu konulardaki geliştirici projelere destek verir.

3. Pozitif İş İlişkileri, Tarafsızlık ve Fırsat Eşitliği:

Ege Kimya, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, ortakları, hissedarları ve toplumla olan ilişkilerinde saygılı davranışa önem verir. İlişkide olduğu tüm bireylere hak ettikleri onurlu davranışı gösterir.

Ege Kimya, tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur.

Ege Kimya, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerine, insan haklarına saygılı ve bağlıdır.

Ege Kimya, temsilci, avukat, aracı, danışman gibi kişilerin seçimi ve görevlendirilmesinde iş dürüstlüğünü, güvenilirliğini, tarafsızlığını ve hukuka bağlılıklarını temel esas olarak alır.

Ege Kimya, iş yaparken tarafsız, adilane kararlar verilmesini engelleyecek veya böyle bir görüntü yaratacak her türlü ilişkiden, etkiden ve etkinlikten uzak durur.

Ege Kimya, çalışanlarının çeşitliliğine önem verir, her bir bireyin kişisel özelliklerine, kişiliğine saygı gösterir ve bu davranışın tüm çalışanlarca benimsenerek uygulanmasını sağlar.

Ege Kimya, çalışanlarının önerilerini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.

Ege Kimya, menfaatleri gereği ve ticari ahlak anlayışı doğrultusunda, satın alımlarında tedarikçi firmalara talep edilen koşulları açık olarak bildirir ve tüm teklifleri eşit koşullarda değerlendirir.

4. Tedarikçiler ve Rakiplerle İlişkiler:

Ege Kimya, rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve yetkili mercilerin kararlarına uyar.

Ege Kimya, basında rakipleri ve onların yöneticileri aleyhine isim vererek olumsuz beyanatta bulunmaz.

Ege Kimya, diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, hiçbir zaman etik olmayan veya yasadışı yollara başvurmaz, çalışanlarının bu yollara başvurmalarını engeller. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görmez.

5. Müşteri Memnuniyeti:

Ege Kimya, şirketlerinden ya da ürün tüketiciye ulaşana kadarki kanallardan kaynaklanan, her türlü ürün sorununu hızla giderir, bu konuda ulaşılabilirdir, tüketici mağduriyetlerini önler.

Ege Kimya, ürün kalitesini, tüketici beklentisinin de ötesine taşımaya çalışır.

Ege Kimya, müşteri memnuniyetini öngören küresel ve yerel anlayış ile hizmet veren, faaliyet gösterdiği toplumun örf ve adetlerine uyum gösteren bir yapıyı oluşturmaya odaklanır.

6. Ürün ve Hizmet Kalitesi:

Ege Kimya, ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam bir uyum içerisinde, yasal düzenlemelerin oluşmasında etkinlik göstererek, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarımız üzerinde tam bir koruma sağlayarak kurumsal kimliğimiz ile hızlı ve sağlıklı büyüme hedefimizi gerçekleştirir.

Ege Kimya, ulusal ve uluslar arası kalite standartlarına göre faaliyetlerini yürütür, sahip olduğu kalite belgelerine tüm çalışanlarıyla birlikte sahip çıkar.

7. Çalışan Hakları ve İş Güvenliği:

Ege Kimya, çalışanlarının özlük haklarının tam, doğru ve zamanında verilmesini sağlar.

Ege Kimya, iş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanı sıra, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde adımlar atar.

Ege Kimya, çalışanlarına dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven, sorumluluk gibi değerlerin hakim olduğu; her çalışanın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği, verimli ve mutlu bir çalışma ortamı sunar.

Ege Kimya, çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler.

Ege Kimya, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü teçhizat ve prosedür ile önlemler alır.

8. Sürdürülebilirliğin Korunması:

Ege Kimya, sürdürülebilir kârlılığı göz önünde bulundurarak yatırım yapar ve mevcut yatırımlarını verimli bir şekilde yönetir.

Ege Kimya, şirket itibar ve değerini korumak için, operasyonlarını kanunlara ve kurumsal etiğe uygun olarak tasarlar, yürütür.

9. Ayrımcılık ve Taciz:

Ege Kimya, herhangi bir çalışanının cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesini ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.

Ege Kimya, herhangi bir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmasını ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.

Ege Kimya, tüm kişilere, kuruluşlara dil, din, ırk, cinsiyet, kültür, bakış açısı ayrımı gözetmeksizin aynı mesafede durur. Farklılıkların hoşgörü ile karşılandığı ve kabul edildiği bir çalışma ortamı sunar. Ege Kimya çalışanlarından da bu şekilde davranmaları beklenir.

10. Kayıtlarda Doğruluk:

Ege Kimya, şirketlerinin mali tablosu vb. tüm kayıtlarını doğru, eksiksiz, ilgili prensiplere ve hukuki kurallara uygun olarak hazırlar. Şirket dışı kuruluşlar ve kişilerle arasındaki işlemlerin; tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun olarak zamanında ve doğru olarak kaydedilmesini sağlar.

Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili Ege Kimya çalışanları, muhtemel tedarikçilere verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumludurlar.

11. Bilgi Güvenliği:

Ege Kimya, patent, ticari sır, telif hakları, isim ve marka vb. fikri mülkiyetlerini koruduğu gibi, rakiplerinin fikri mülkiyet haklarına da saygı gösterir.

Ege Kimya, tedarikçilerinin, müşterilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların bilgilerini (ticari, kişisel vb.) gizler, korur.

12. Kamu Kuruluşları ve Toplumun Bilgilendirilmesi:

Ege Kimya, satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanlış, yalan ya da aldatıcı reklâm vermez, yalan beyanda bulunmaz.

Ege Kimya, tüm kamu kuruluşları ile iletişimini, zamanında, doğru ve anlaşılır bir biçimde yapar.

13. Yasalara Uyma:

Ege Kimya, yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerini, işlemlerini ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde yürütür, yasalarla belirlenen düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunar.

Ege Kimya, vergi kaçırma, yolsuzluk, rüşvet teklif etme, mali raporlarda devleti yanıltma vb. faaliyetler içerisinde yer almaz.

Ege Kimya, faaliyet gösterdiği her ülkenin hukuk kurallarına, toplumsal değerlerine saygı gösterir ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışır.

Ege Kimya, tedarikçilerden mal ve hizmet satın alırken, ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun hareket eder.

14. Hediye Kabulü ve Hediye Verilmesi:

Ege Kimya, ilişkide bulunduğu şirketlere, çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın tarafsızlığına gölge düşürebilecek, maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler vermez, bu gibi hediyeleri kabul etmez.

Çalışanın bilgisi dışında şirkete ulaşan hediyeler şirket genel müdürünün bilgisi ile şirket merkezine gönderilir ve yılbaşında kura yöntemi ile çalışanlara dağıtılır.

15. Çevre:

Ege Kimya hem kendi çalışmalarında, hem de tedarikçileri ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.

Ege Kimya, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.

Ege Kimya, üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği kontrol altında tutar; bu konuda belirlenmiş standartlara ve mevzuata (ISO vb.) uygun hareket eder.

Ege Kimya, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme imkânlarını araştırır ve işletmelerinde bu kazanımlardan yararlanır.

Ege Kimya, çalışanlarına çevre bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunur.

16. Etik Dışı Durumların Bildirimi Sorumluluğu:

Ege Kimya, şirketlerinin ve diğer şahısların (tüzel, gerçek) etik olmayan işlemlerinin, davranışlarının ortaya çıkarılmasını engelleyecek aktivitelerde bulunamaz. Herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez. Bu ilkeler, tüm çalışanlara Ege Holding Personel Yönetmeliği'nde yer verilerek yazılı olarak karşılıklı imza altına alınır, aynı zamanda internet ortamında şirket dışı her tür iletişime ve ulaşıma sunulur. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır. Bu kurallara uyumun takibi yapılır. Etik ilkelere yönelik olarak meydana gelecek aykırılıklarda “Yönetim Kurulu” ve “Disiplin Kurulu” birlikte görev yapacaktır.

E-Mail : etik@egekimya.com

Tel : 0 212 294 65 67

Faks : 0 212 294 52 98